Stokværk 
229 DKK 114.5 DKK  SPAR: 50% 

 Stokværk 
229 DKK 114.5 DKK  SPAR: 50% 

 Stokværk 
229 DKK 114.5 DKK  SPAR: 50% 

 Stokværk 
229 DKK 114.5 DKK  SPAR: 50% 

 Kids-world 
169 DKK 118 DKK  SPAR: 30% 

 Plusshop.dk 
99 DKK 65 DKK  SPAR: 34% 

 Plusshop.dk 
49 DKK 25 DKK  SPAR: 48% 

 Faktorfobi 
199 DKK 179 DKK  SPAR: 10% 

 Babadut.dk 
189.95 DKK 170.95 DKK  SPAR: 10%