Lamper.dk 
2050 DKK 1880 DKK  SPAR: 8% 

 Lamper.dk 
2050 DKK 1880 DKK  SPAR: 8% 

 Lamper.dk 
2000 DKK 1880 DKK  SPAR: 6%