SassyLAB.dk 
650 DKK 199 DKK  SPAR: 69% 

 Davidsenshop.dk 
936.25 DKK 620 DKK  SPAR: 33% 

 Davidsenshop.dk 
623.75 DKK 495 DKK  SPAR: 20% 

 Davidsenshop.dk 
623.75 DKK 495 DKK  SPAR: 20%