SassyLAB.dk 
999 DKK 289 DKK  SPAR: 71% 

 SassyLAB.dk 
800 DKK 239 DKK  SPAR: 70% 

 SassyLAB.dk 
499 DKK 139 DKK  SPAR: 72% 

 SassyLAB.dk 
399 DKK 149 DKK  SPAR: 62% 

 Tennisshoppen.dk 
349 DKK 125 DKK  SPAR: 64% 

 Tennisshoppen.dk 
349 DKK 125 DKK  SPAR: 64% 

 Tennisshoppen.dk 
349 DKK 125 DKK  SPAR: 64% 

 Tennisshoppen.dk 
349 DKK 125 DKK  SPAR: 64% 

 Tennisshoppen.dk 
349 DKK 125 DKK  SPAR: 64% 

 Tennisshoppen.dk 
599 DKK 410 DKK  SPAR: 31% 

 Tennisshoppen.dk 
279 DKK 125 DKK  SPAR: 55% 

 Tennisshoppen.dk 
279 DKK 125 DKK  SPAR: 55% 

 Tennisshoppen.dk 
349 DKK 209 DKK  SPAR: 40% 

 Tennisshoppen.dk 
249 DKK 125 DKK  SPAR: 49% 

 Tennisshoppen.dk 
499 DKK 399 DKK  SPAR: 20% 

 Tennisshoppen.dk 
199 DKK 125 DKK  SPAR: 37% 

 Tennisshoppen.dk 
349 DKK 279 DKK  SPAR: 20% 

 Plusshop.dk 
179 DKK 112 DKK  SPAR: 37% 

 Tennisshoppen.dk 
249 DKK 199 DKK  SPAR: 20%