SassyLAB.dk 
500 DKK 149 DKK  SPAR: 70% 

 Mulieres.dk 
299 DKK 119.6 DKK  SPAR: 60% 

 Mulieres.dk 
299 DKK 119.6 DKK  SPAR: 60% 

 Smartkidz.dk 
279 DKK 109 DKK  SPAR: 60% 

 Smartkidz.dk 
279 DKK 109 DKK  SPAR: 60% 

 Smartkidz.dk 
259 DKK 159 DKK  SPAR: 38% 

 Mulieres.dk 
298 DKK 208.6 DKK  SPAR: 30% 

 Mulieres.dk 
298 DKK 208.6 DKK  SPAR: 30% 

 Mulieres.dk 
298 DKK 208.6 DKK  SPAR: 30% 

 Eness 
259 DKK 181.3 DKK  SPAR: 30%