SassyLAB.dk 
790 DKK 229 DKK  SPAR: 71% 

 Curvii.dk 
999 DKK 499 DKK  SPAR: 50% 

 SassyLAB.dk 
699 DKK 229 DKK  SPAR: 67% 

 Fashion Fifteen DK 
800 DKK 400 DKK  SPAR: 50% 

 MESSAGE 
799 DKK 399.5 DKK  SPAR: 50% 

 She is smart 
599 DKK 215.64 DKK  SPAR: 64% 

 Fashion Fifteen DK 
599 DKK 239.6 DKK  SPAR: 60% 

 Fashion Fifteen DK 
599 DKK 239.6 DKK  SPAR: 60% 

 Fashion Fifteen DK 
599 DKK 239.6 DKK  SPAR: 60% 

 She is smart 
600 DKK 270 DKK  SPAR: 55% 

 Fashion Fifteen DK 
600 DKK 300 DKK  SPAR: 50% 

 She is smart 
500 DKK 225 DKK  SPAR: 55% 

 Fashion Fifteen DK 
500 DKK 250 DKK  SPAR: 50% 

 Curvii.dk 
349 DKK 174.5 DKK  SPAR: 50% 

 Curvii.dk 
349 DKK 175 DKK  SPAR: 49% 

 Klædeskabet.dk 
400 DKK 240 DKK  SPAR: 40% 

 Klædeskabet.dk 
400 DKK 240 DKK  SPAR: 40% 

 Klædeskabet.dk 
400 DKK 240 DKK  SPAR: 40% 

 Klædeskabet.dk 
399.95 DKK 239.97 DKK  SPAR: 40% 

 She is smart 
799 DKK 719.1 DKK  SPAR: 10% 

 She is smart 
799 DKK 719.1 DKK  SPAR: 10% 

 She is smart 
799 DKK 719.1 DKK  SPAR: 10% 

 She is smart 
799 DKK 719.1 DKK  SPAR: 10% 

 She is smart 
799 DKK 719.1 DKK  SPAR: 10%